Amfori BSCI

AMFORI BSCI zostało utworzone przez Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego w oparciu o założenie, że międzynarodowa wymiana handlowa sprzyja budowie dobrobytu i wspiera rozwój społeczno-gospodarczy.

Link do strony: www. https://www.amfori.org/

 

P.P.H. SAWA K.Nigro, G.Nigro Sp.j od marca 2017 jest członkiem Amfori BSCI, respektującym KODEKS POSTĘPOWANIA BSCI (amfori BSCI COC-PL), który jest zbiorem zasad i wartości, które odzwierciedlają przekonania Uczestników amfori BSCI oraz ich oczekiwania wobec partnerów biznesowych.

Kodeks postępowania amfori BSCI odnosi się do konwencji międzynarodowych, takich jak:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Zasady w zakresie praw dziecka i przedsiębiorczości, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, wytyczne OECD, inicjatywa ONZ Global Compact oraz konwencje i rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) odnoszące się do poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

 

Przedsiębiorstwa wdrażające zapisy Kodeksu postępowania amfori BSCI poważnie podchodzą do zapisów określonych w dokumencie i starają się – w swoich strefach wpływu – wypełniać zobowiązania w zakresie poszanowania praw człowieka.

Inicjatywa amfori BSCI i jej uczestnicy (Uczestnicy amfori BSCI) pragną prowadzić konstruktywny i otwarty dialog z partnerami biznesowymi oraz interesariuszami z myślą o wzmacnianiu zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu. Postrzegają budowanie dojrzałych relacji biznesowych pomiędzy pracownikami a kierownictwem jako kluczowy element funkcjonowania zrównoważonych przedsiębiorstw.

Każdy z naszych Dostawców jest informowany o kodeksie postępowania BSCI oraz zobligowany do przestrzegania zawartych w nim wartości.

 

GŁÓWNE ZASADY STANDARDU BSCI TO :

·         respektowanie wolności zrzeszenia się pracowników

·         zakaz stosowania praktyk dyskryminacyjnych

·         zakaz zatrudniania dzieci

·         respektowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie lokalnego prawa

·         respektowanie lokalnych limitów czasu pracy ale w żadnym wypadku

·         nieprzekraczanie 48 godzin tygodniowo i maksymalnie 12 nadgodzin

·         zakaz stosowania przymusu pracy i nielegalnych praktyk dyscyplinarnych

·         stwarzanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy

·         poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego

·         posiadanie i wdrożenie zasad standardu etycznego BSCI

 

W marcu 2019 przeszliśmy audyt BSCI z wynikiem A, co potwierdza, że jesteśmy firmą, która przestrzega kodeksu postępowania BSCI.