Odpowiedzialność społeczna

W maju 2015 roku powodowana ciągłym pragnieniem doskonalenia własnej pracy firma P.P.H. SAWA SP.J. postanowiła wdrożyć nowe standardy, celem zagwarantowania w swojej działalności poprawnego stosunku do odpowiedzialności społecznej.

 

W związku z tym, firma  P.P.H. SAWA SP.J. zobowiązuje się:

 

·         przystosować się do obowiązujących praw państwowych i dokumentów międzynarodowych w dziedzinie aspektów społecznych;

·         zagwarantować ciągłe doskonalenie;

·         nie korzystać z pracy osób nieletnich;

·         gwarantować prawo do negocjacji zbiorowych i nie dyskryminować przedstawicieli personelu;

 

Firma zobowiązuje się również nie stosować dyskryminacji w odniesieniu do:

 

·         zatrudnienia, płacy, dostępu do szkolenia, promocji, zwolnienia z pracy i/lub przejścia na emeryturę;

·         rasy, warstwy społecznej, pochodzenia, religii, inwalidztwa, płci, orientacji seksualnej, przynależności związkowej lub politycznej;

·         Firma zobowiązuje się nie dopuszczać do zachowań, w tym gestów, mowy lub kontaktu fizycznego będących formą wymuszania, groźby, obrazy lub wykorzystywania.

 

Firma zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom i ich przedstawicielom związkowym wolności do składania reklamacji bez zagrożenia reperkusjami z tego powodu.

 

P.P.H. SAWA SP.J. zobowiązuje się do zagwarantowania jawności przedstawionej polityki zarówno względem swoich pracowników jak i szerszej opinii publicznej.

 

Jeśli posiadasz wiedzę lub informacje na temat łamania bądź nie respektowania w/w zasad i wartości w firmie SAWA,  prosimy poinformuj Nas o tym, przesyłając wiadomość na adres e- mail: etyka@sawa-polska.pl lub użyj anonimowego formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.